We encourage every interested colleague to participate in our Nofreelunch-mailinglist. Its purpose is to connect the european and worldwide NFL-network. Please send an short mail to schurig@mezis.de to enter the mailinglist.


MEZIS “ Za swój obiad płacę sam” – No Free Lunch Germany

Kim jesteśmy

W roku 2007 powstała inicjatywa nieskorumpowanych lekarzy niemieckojęzycznych pod nazwą MEZIS e.V. (No Free Lunch Deutschland), z mottem:  „Za swój obiad płacę sam”. Naszym celem jest przeciwstawienie się strategii nacisku stosowanej przez lobby farmaceutyczne.

 • MEZIS broni się przed współczesnym, wszechobecnym wpływem przemysłu farmaceutycznego w służbie zdrowia.
 • MEZIS uczula koleżanki i kolegów ze środowiska lekarskiego: Kto pozwala na sponsorowanie sobie długopisów, kolacji, studiów, podróży i nieinterwencyjnych badań obserwacyjnych, umożliwia tym samym wywieranie na niego nacisków podczas przepisywania leków.
 • MEZIS domaga się ujęcia jednoznacznego zakazu wywierania nacisków i prób korupcyjnych w prawie lekarskim.
 • MEZIS angażuje się w akcje informacyjnie oraz w kursy i szkolenia (CME) całkowicie niezależne od producentów, jak także w sprzedaż oprogramowania do obsługi gabinetów lekarskich wolnego od reklam.
 • MEZIS stanowi część działającej na całym świecie sieci pod nazwą „No-free-lunch”.

Jak wygląda działanie MEZIS w praktyce?
Czego lekarze nie posiadają? Nadmiaru czasu. Dlatego też struktury MEZIS są zdecentralizowane i oparte głównie na komunikacji emailowej, za pośrednictwem list mailingowych, jak także naszej strony: www.mezis.de.

Działania publiczne ukierunkowane są na zainteresowanie tym tematem mediów. Grupy regionalne zaś mają na celu lokalne skupianie lekarzy.

Dlaczego MEZIS?

My, lekarze ponosimy ogromną odpowiedzialność wobec naszych pacjentów! Zwłaszcza przy przepisywaniu leków właściwa i obiektywna informacja bez interesu ekonomicznego stanowi warunek niezbędny.  Lecz:

 • Każdego roku 15.000 przedstawicieli farmaceutycznych odwiedza 20 mln razy gabinety lekarskie i szpitale, reklamując swoje produkty, rozdając prezenty, oferując wynagrodzenie za nieinwazyjne badania obserwacyjne, zaproszenia na kolacje, jak także sponsorując koszty szkoleń i  wyjazdów.
  Rezultat: Promowanie zazwyczaj nowych i drogich, lecz niekonieczne lepszych leków zastępuje rzetelną informację. Pieniądze, świadczenia rzeczowe, prezenty, kolacje i dobre wino mają wpływ na zachowanie lekarzy podczas ordynowania leków.
 • Przemysł farmaceutyczny sponsoruje sporą część szkoleń dla lekarzy i dba o dobór „właściwej“ tematyki.  Lekarzom prelegentom wypłaca się często zawyżone honorarium  i wyposaża ich w „należyte“ materiały prezentacyjne.
  Dane pochodzące z badań zleconych przez firmy farmaceutyczne nie są publikowane, bądź publikacje te nie są kompletne. Procesy planistyczne i analityczne nierzadko ukierunkowane są na osiągnięcie konkretnego, oczekiwanego rezultatu. Dane te wywierają wpływ na treść wielu dyrektyw i publikacji w prasie branżowej, zwłaszcza takiej,  która finansowana jest z wpływów z reklam.
 • Koncerny farmaceutyczne zatrudniają własnych autorów, którzy regularnie publikują na popularnych stronach internetowych dotyczących zdrowia treści pozbawione pożądanego obiektywizmu, nacechowane za to wyraźnymi wpływami określonej grupy interesów.  Bądź też same są cichymi właścicielami takich stron.
 • Zachwiania nastroju  często umyślnie interpretowane są przez przemysł farmaceutyczny jako choroba (Disease mongering), którą należy leczyć za pomocą medykamentów. Zagrożenie określonymi chorobami przedstawiane jest w sposób karykaturalny  (Fear mongering), zaś organizacje skupiające pacjentów posiadają sponsorów, którzy dostarczają im odpowiednie informacje. Działania takie zwiększają presję na lekarzy przepisujących leki pacjentom.

Skutki:  Popyt na lekarstwa rośnie, przede wszystkim wskutek stosowania kosztownych, choć pozornych innowacji, bez udowodnionych korzyści dodatkowych, generując przy tym nieznane jeszcze ryzyka. Zaufanie miedzy lekarzem a pacjentem ulega zachwianiu.

Mówimy o tym, co i Ty czujesz? Dołącz zatem do nas!

 Członkami  MEZIS mogą zostać wszyscy lekarze niemieckojęzyczni, w tym także lekarze stomatolodzy (80 €  rocznie).  Wszystkie pozostałe osoby mogą zostać członkami wspierającymi (40 €  rocznie).

Więcej informacji

uzyskają Państwo pisząc na adres info@mezis.de